LCMQ®

„Szczupłe myślenie” wymaga głębokiej transformacji kulturowej"[Liker 2005, s. 40],

gdyż Kultura Lean powinna stać się docelowo kulturą osobistą pracy każdego pracownika.Wiemy, że brak powiązania podejścia procesowego ze zmianą kultury organizacyjnej obniża trwałość efektów restrukturyzacji oraz nie przyczynia się do doskonalenia procesów w organizacji w długiej perspektywie (Radnor et al. 2006). Zatem podjęcie decyzji o wdrożeniu

Lean Management w organizacji wymaga przeprowadzenia szczegółowej diagnozy dojrzałości organizacji, nie tylko w sferze organizacyjnej i technicznej, ale również społecznej i kulturowej. Jest to podstawą do stworzenia dobrego planu zmiany.

jest nowatorskim, zweryfikowanym naukowo, narzędziem badawczym stosowanym do oceny dojrzałości kultury organizacyjnej do wprowadzenia Lean Management. LCMQ® pozwala na ocenę dojrzałości Kultury Lean z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego skierowanego do pracowników organizacji. Celem LCMQ® jest zbadanie w jaki sposób organizacja i jej kultura jest widziana oczami pracownika.

Ocena dojrzałości Kultury Lean odbywa się w 6 z 7 wymiarów wyodrębnionych w Modelu LCMM (Lean Culture Maturity Model). Są to: wartości, zasady Lean – proces, przywództwo, artefakty, ludzie, praca i relacje w zespołach. Pozostałe w wymiarów, z uwagi na swoją specyfikę, są badane z wykorzystaniem technik takich jak obserwacja i wywiady.

Rys. 1 Lean Culture Maturity Model [Maciąg 2019] Rys. 1 Lean Culture Maturity Model [Maciąg 2019]

LCMQ® pozwala na

zbadanie poziomu dojrzałości Kultury Lean w wymiarze społecznym i procesowym (rys.2)

określenie w jakich wymiarach Kultury Lean istniejąca kultura organizacyjna będzie wspierała proces wdrażania Lean Management, a w jakich będzie stanowiła barierę

określeniu dominującego rodzaju Kultury Lean

określenie luki kulturowej (rys. 3)

przygotowanie racjonalnego planu i programu wdrażania Lean Management w organizacji z uwzględnieniem działań w sferze organizacyjnej, technicznej i kulturowej

określenie najbardziej efektywnych z punktu widzenia istniejącej kultury organizacyjnej metod i narzędzi zmiany

badanie skuteczności i efektywności działań w ramach wdrażania Lean Management w organizacji i ich wpływu na dojrzałość Kultury Lean

porównywanie się w branżowych grupach benchmarkingowych i wspólnotach praktyków (rys.2)

Rys. 2 Dojrzałość Kultury Lean (KL) w wymiarze społecznym i procesowym (organizacyjno-technicznym). (Oznaczenia: NP – niski poziom dojrzałości, ŚRP – średni poziom dojrzałości, WP – wysoki poziom dojrzałości, numery oznaczają badane organizacje). [Maciąg 2019]
Rys. 3 Kultura Lean – luka kulturowa [Maciąg 2019] Rys. 3 Kultura Lean – luka kulturowa [Maciąg 2019]

Kultura Lean

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt