Diagnoza

Eksperci Lean&Quality proponują nowatorskie i kompleksowe podejście do diagnozy dojrzałości procesowej i kulturowej organizacji.

Ideę rozwiązań prezentuje rysunek 4.

Kształtowanie Kultura Lean w ograznizacji (Maciąg 2019)

Cel diagnozy

Celem diagnozy dojrzałości procesowej jest określenie stanu i zakresu wdrożenia zarządzania procesami w organizacji. ​

Celem diagnozy dojrzałości kultury organizacyjnej jest określenie stanu gotowości pracowników organizacji do wdrożenia procesowych koncepcji zarządzania, ich kultury pracy oraz postawy wobec zmian. Diagnoza dojrzałości kultury organizacyjnej jest dokonywana z wykorzystaniem autorskiego oryginalnego modelu Lean Culture Maturity Model LCMM oraz wystandaryzowanego narzędzia diagnostycznego Lean Culture Maturity Questionnaire LCMQ®. Wyniki badań są podstawą do sformułowania programu zmiany kulturowej w organizacji. 

Metody badania

  • Metody audytu procesowego (z wykorzystaniem wymagań normy ISO 9001, ISO 9004 oraz z uwzględnieniem elementów składowych Lean Management tj. ustalanie powiazań między procesami, punktów przekazywania zadań, czynności tworzących wartość dodaną w procesach),
  • Metody sondażowe (m.in badania ankietowe).
  • Metody analizy wskaźnikowej.
  • Metody jakościowe (m.in. wywiad, obserwacja). 
  • Metody audytów/auditów systemów zarządzania takie jak: zarządzanie jakością wg normy ISO 9001, systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001, systemów zarządzania BHP wg normy EN 45001 i innych systemów branżowych.

Efekt diagnozy

Raport badawczy z wynikami oceny dojrzałości kulturowej i procesowej wraz z propozycją projektu i programu zmiany kulturowej.

Celem programu jest oparcie zmiany organizacyjnej na mocnych stronach istniejącej kultury organizacyjnej oraz zaproponowanie zestawu metod i narzędzi przekształcania tejże kultury, tak aby skutecznie i konsekwentnie wpierała zmiany wdrażane w organizacji. Program zmiany oparty jest na modelu PDCA.

Czas i koszt

Czas i koszt trwania diagnozy uzależniony jest od wielkości oraz złożoności struktury organizacyjnej podmiotu (podlega indywidulanym negocjacjom).

Skontaktuj się

Jeśli nie chcesz marnować sił, czasu, zasobów, zaangażowania i potencjału pracowników oraz kadry menedżerskiej na bezsensowne działania to przeprowadzać z Lean&Quality diagnozę dojrzałości kultury organizacyjnej. Wspólnie przygotujemy dobry plan wdrażania Lean Management w Twojej Organizacji.

Kontakt